Seguretat Industrial. RECORDATORI DE QUEN S’HAN DE FER LES INSPECCIONS PERIODIQUES REGLAMENTARIES.

Seguretat Industrial. RECORDATORI DE QUEN S’HAN DE FER LES INSPECCIONS PERIODIQUES REGLAMENTARIES.

Seguretat Industrial. RECORDATORI DE QUEN S’HAN DE FER LES INSPECCIONS PERIODIQUES REGLAMENTARIES. 1000 667 Gabinet d'enginyeria jm2b


Seguretat Industrial.
RECORDATORI DE QUEN S’HAN DE FER LES INSPECCIONS PERIODIQUES REGLAMENTARIES.

Inspeccions periòdiques reglamentàries
Es tracta d’un recull NO exhaustiu, de les principals obligacions en matèria de Seguretat Industrial (Instal·lacions de Baixa i Alta tensió, instal·lacions frigorífiques, instal·lacions de gas, instal·lacions contra incendis i Instal·lacions tèrmiques als edificis) pel que respecte a les Revisions (definides així les que es porten a terme per empresa instal·ladora autoritzada o acreditada) i les Inspeccions (les que cal portar a terme pels Organismes de Control Autoritzat: OCA). L’objectiu és disposar d’un document orientatiu que ens doni una primera resposta als dubtes que se’ns poden generar al respecte.

És responsabilitat del titular de les instal·lacions portar a terme tant les revisions com les inspeccions reglamentàries, amb l ́agent corresponent i dins els terminis establerts.

Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió
Reglament Electrotècnic per B. T. , R.D. 842/02 de 2 d ́ agost.

Inspeccions inicials (Ii) per Legalitzar i per Organisme de Control (OCA):

• Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW. • Locals de pública concurrència.
• Locals amb risc d ́ incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
• Locals mullats amb potència superior a 25 kW.

• Piscines amb potència superior a 10 kW.
• Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
• Quiròfans i sales d ́ intervenció.
• Instal·lacions d ́ enllumenat exterior amb potència admissible superior a 5 kW.
• Estacions de recàrrega de vehicles elèctrics (Sempre que requereixin projecte per la seva legalització, interiors superiors de 50 kW i exteriors de 10 kW, modus de càrrega 4).

Inspeccions periòdiques (IP) per Organisme de Control (OCA):

• Cada 5 anys les que necessitin inspecció inicial.
• Cada 10 anys les instal·lacions comuns en edificis d’habitatges amb P instal·lada > 100 kW.

Revisions i manteniments per empresa instal·ladora Autoritzada, en tots els casos on es requereix IP i mesura de la presa de terres segons ITC-BT-18.

Eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior.
Reglament d’eficiència energètica en Instal·lacions d ́Enllumenat Exterior R.D. 1890/08, de 14 de novembre. Inspeccions inicials per OCA en instal·lacions > 5 kW de:
• Enllumenat exterior, a les que fa referència la ITC-BT 09.
• Fonts ornamentals, objecte de la ITC-BT 31.
• Enllumenats festius i de Nadal, contemplats en la ITC-BT 34.
Inspeccions periòdiques per OCA cada 5 anys.

Instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió.
Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. Reglament d’alta tensió, R.D. 337/2014 de 9 de maig. Línies elèctriques d’alta tensió: R.D. 223/2008, de 15 de febrer.
Inspeccions inicials (per tensions nominals superiors a 30 kW) per OCA i Inspeccions periòdiques també per OCA cada 3 anys.

Instal·lacions frigorífiques
Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves ITC’s, RD 138/2011 i RD 552/2019. Revisions periòdiques (instal·lador):

A)  Cada 5 anys

B)  Instal·lacions de mes de 3000 kg de gasos refrigerants o més de 15 anys, cada 2 anys.

Inspeccions periòdiques (OCA):

A)  Cada 10 anys les de nivell 2 (amb projecte)

B)  Amb més de 30 kg i fins a 300 kg de refrigerants fluorats: cada 5 anys

C)  Amb més de 300 kg i fins a 3000 kg de refrigerants: cada 2 anys.

D)  Amb més de 3000 kg. De refrigerants fluorats: cada 1 any

Revisions periòdiques pel “Control de Fuites” de gasos fluorats segons RIF-ITC MIE 17:

A)  Sistemes nous: a la seva posada en marxa.

B)  Sistemes segellats hermèticament, amb menys de 6 kg de refrigerant fluorat: exempts.

C)  Sistemes amb 3 kg o més, no hermètics i els hermètics amb més de 6 kg: cada 12 mesos

D)  Sistemes amb més de 30 kg de gasos fluorats: cada 6 mesos, o cada 12 si disposa de detecció de fuites.

E)  Sistemes amb més de 300 kg de gasos fluorats amb sistema obligatori de detecció de fuites en funcionament: cada 6 mesos.

Gas
Reglament R.D. 919/2006 (BOE no 211 de 04/09/06).

Centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de GLP (ITC-ICG02): • Inspecció periòdica cada 2 anys.

Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixes (ITC-ICG03):
• Les destinades al subministrament d’instal·lacions de distribució per canalització, revisió per empresa instal·ladora cada 2 anys.
• Les destinades al subministrament directe d’instal·lacions receptores, revisió per empresa instal·ladora cada 5 anys.
• Inspecció i prova de pressió periòdica cada 15 anys.

Plantes satèl·lit de GNL (ITCICG04):
• Inspecció periòdica cada 5 anys.
• Inspecció i prova de pressió periòdica cada 15 anys. Estacions de servei per vehicles a gas (ITCICG05):
• Inspecció periòdica cada 5 anys.
• Inspecció i prova de pressió periòdica cada 15 anys.

Instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP) per ús propi. (ITC-ICG06):
• Les revisions no són obligatòries pels casos de bombones amb una capacitat inferior a 15 kg connectades per canonada flexible o acoblada directament a un sol aparell de gas mòbil. (Les bombones de butà “estàndard” són de max 12,5Kg).
• Resta instal·lacions: La revisió de la instal·lació caldrà cada 5 anys.

Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (ITCICG07):

• Revisió periòdica cada 5 anys

Instal·lacions contra incendis
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI) R.D.2267/2004 y correcció B.O.E. 55, 05/03/05.

Inspeccions periòdiques cada 2, 3, i 5 anys, en funció del risc intrínsec de la instal·lació existent a l’empresa.

Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis.
. Primera inspecció al cap de 10 anys de la posada en servei de la instal·lació.
. Les instal·lacions amb més de 20 anys, cal que passin inspecció durant el 2018, es de més de 15 i menys de 20, durant el 2019, i les de més de 10 i menys de 15, durant el 2020 i després cada 10 anys. (consultar excepcions) Revisions periòdiques dels equips, segons annex II, i com a mínim les operacions de les taules I, II i III: trimestrals, semestrals, anuals i quinquennals, per empresa mantenidora autoritzada.

Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

R.D. 1027/2007, de 20 de juliol, (BOE 2908/07). Entrada en vigor 29/02/2008. R.D. 238/2013, de 5 d’abril, (BOE 13/04/13). Entrada en vigor: 14/04/2013. Reial decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Inspecció periòdica d’eficiència energètica (per tots els equips):

· Sistemes de calefacció i A.C.S., generadors amb potència útil nominal (kW): 20 ≤ P ≤ 70: Cada 5 anys (exceptuant les corresponents a habitatges a gas).
· Sistemes de calefacció i A.C.S., generadors amb potència útil nominal (kW): P > 70: Cada 2 o 4 anys segons el tipus de combustible. (Cada 4 anys amb gas o energies renovables, Cada 2 anys la resta.)

· Sistemes d’aire condicionat generadors amb potència útil nominal (kW): P > 12: Cada 5 anys.

Inspecció de la instal·lació tèrmica completa:

Només per instal·lacions amb P > 20 kW en calor o P > 12 en fred, cada 15 anys.

Recordar que les instal·lacions aquí descrites, i la gran majoria de les que necessiten revisions i inspeccions reglamentàries, necessitaran també una legalització inicial o permís o tràmit administratiu per la seva posada en marxa.

I recordar, també que restem a la vostra disposició per tal d’aclarir-vos qualsevol dubte que pugui sorgir, mitjançant el telèfon 93.377.21.99 i el correu electrònic: gabinet@gabinetjm2b.es