DECRET 192/2023 DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL.LACIONS I ELS PRODUCTES

DECRET 192/2023 DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL.LACIONS I ELS PRODUCTES

DECRET 192/2023 DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL.LACIONS I ELS PRODUCTES 1600 1136 Gabinet d'enginyeria jm2b

DECRET 192/2023
DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL.LACIONS I ELS PRODUCTES – Gas i refrigeració

El Decret va entrar en vigor el 29 de novembre.

INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES

ANNEX II, Instrucció tècnica addicional número 7, “Instal·lacions frigorífiques” Classificació Instal·lacions (art2)

Classificació de les instal·lacions:

A l’efecte administratiu, les instal·lacions es classifiquen en dues classes.
– Instal·lacions de classe M. Són aquelles instal·lacions que requereixen una memòria tècnica.

Són les classificades com a nivell 1, d’acord amb l’article 8 del Reial decret 552/2019.
Com a excepció, a causa del menor risc que presenten, les instal·lacions de nivell 2 amb refrigerants de classe A2L que puguin fer empreses instal·ladores de nivell 1 també necessiten únicament una memòria.

– Instal·lacions de classe P. Són aquelles instal·lacions que requereixen un projecte tècnic.
Són les classificades com a nivell 2, d’acord amb l’article 8 del Reial decret 552/2019, excepte les assenyalades al punt anterior.

Tràmits administris (art3)

Presentar Declaració responsable quan es produeix alguna de les situacions administratives següents: a) Posada en servei d’una nova instal·lació.
b) Posada en servei d’una modificació.
c) Canvi de titularitat.

d) Modificació d’altres dades registrals. e) Baixa definitiva de la instal·lació.

La persona titular de la instal·lació ha de comunicar les situacions administratives següents: a) Canvi de refrigerant de la instal·lació que no implica modificació de la instal·lació.
b) Fuita de gasos fluorats.

Les dades mínimes a facilitar en aquest darrer cas són les que consten en el RSIF.

Documentació (art4):

En l’art 4 es detalla la Documentació de què ha de disposar la persona titular de la instal·lació al llarg de la vida útil i en les seves modificacions.
Essent essencialment:

Instal·lació de classe M:
a) Memòria tècnica de la instal·lació.
b) Certificat de la instal·lació frigorífica.
c) Certificat de la instal·lació elèctrica.
d) Certificat de la darrera inspecció periòdica, si escau.
e) Si escau, resolució d’autorització d’exempció de la norma.

f) Manual d’instruccions de la instal·lació.
g) Declaracions CE de conformitat dels equips de pressió, o, en cas dels aparells de pressió amb placa de disseny, segons el Reial decret 1244/1979, del RAP, certificat de construcció i acta de prova hidràulica.
h) Llibre de registre de la instal·lació (inclou els butlletins de revisió periòdica i els certificats de control de fuites de gasos refrigerats, si escau).

Instal·lacions de nivell 2 amb refrigerants de classe A2L executades per empreses frigoristes de nivell 1, es consideren d’acord amb aquesta classificació com a classe M, i la documentació que ha de tenir a disposició la persona titular de la instal·lació és la següent:

a) Memòria tècnica de la instal·lació, incloent-hi les especificacions que estableix l’article 21.3.a) del Reial decret 552/2019.
b) Certificat de la instal·lació frigorífica, incloent-hi les especificacions que estableix l’article 21.3.c) del Reial decret 552/2019.

c) Anàlisi de risc de la instal·lació frigorífica quan se sobrepassin els límits de càrrega que estableixen les taules
A i B de l’apèndix 1 de l’IF-04, i d’acord amb les especificacions de l’article 21.3.b) del Reial decret 552/2019. d) Certificat de la darrera inspecció periòdica.

e) Contracte de manteniment.
I també, els documents c), e), f), g) i h) de l’apartat 4.1.

Instal·lació de classe P:
a) Projecte de la instal·lació.
b) Certificat de direcció i acabament d’obra.
c) Contracte de manteniment.
d) Certificat de la darrera inspecció periòdica.
e) En cas d’una instal·lació amb refrigerants dels grups L2 o L3, pòlissa de responsabilitat civil de quantia mínima de 500.000 euros, excepte les instal·lacions amb refrigerant de classe A2L en els supòsits indicats a l’article 18.d) del Reial decret 552/2019.
I també, els documents b), c), e), f), g) i h) de l’apartat 4.1.

INSTAL·LACIONS PETROLIFERES

ANNEX II, Instrucció tècnica addicional número 4, “Instal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers per al consum en la instal·lació pròpia”

Es detallen el tràmits administratius segons la classificació adjunta de l’art2:

Classificació de les instal·lacions (art 2)

 1. Instal·lacions de classe C (certificat). Són aquelles instal·lacions de productes petrolífers de classe C o D amb el volum (V) d’emmagatzematge següent:- Interior 1.000 < V ≤ 2.000 litres – Exterior 1.000 < V ≤ 2.500 litres
 2. Instal·lacions de classe M. Són aquelles instal·lacions de productes petrolífers que tenen el volum (V) d’emmagatzematge següent i requereixen una memòria tècnica:
  • –  Productes de classe C:
   o Interior2.000 < V ≤ 3.000 litreso Exterior2.500 < V ≤ 5.000 litres
  • –  Productes de classe B:o Interior 50 ≤ V ≤ 300 litres o Exterior 100 ≤ V ≤ 500 litres o
 3. Instal·lacions de classe P. Són aquelles instal·lacions amb un volum d’emmagatzematge superior als indicats a l’apartat 2.2 d’aquest article i que requereixen un projecte tècnic.

INSTAL·LACIONS DE GASOS COMBUSTIBLES

Instrucció tècnica addicional número 11, “Instal·lacions de combustibles gasosos”

Classificació (art2)

Instal·lacions de classe M. Són aquelles instal·lacions que no requereixen un projecte tècnic. Instal·lacions de classe P. Són aquelles instal·lacions que requereixen un projecte tècnic.

Es detalla la documentació que ha de tenir el Titular al llarg de la vida útil de la instal·lació, essent essencialment la següent tot i que en el Decret se’n detallen altres casos particulars:

a) Projecte o memòria tècnica segons correspongui.
b) Certificat d’instal·lació i, si és de classe M, els documents addicionals que especifica aquest certificat.
c) Certificat d’inspecció inicial amb resultat favorable.
d) Si la instal·lació és de classe P, certificat de final d’obra i els documents addicionals que especifica aquest certificat.
d) Contracte de manteniment, si escau.
f) Certificat de capacitat estructural si el dipòsit està ubicat en un terrat.
g) Llibre de manteniment o arxiu documental.
h) Certificat de revisió o inspecció periòdica.

Requisits previs (al subministrament de combustibles gasosos (Art 6)

 • –  Les empreses distribuïdores han de conservar i custodiar les còpies d’aquestes revisions o inspeccions durant el període en què siguin vigents.
 • –  Per poder subministrar gas en el cas d’instal·lacions afectades simultàniament pel RCG i pel RITE, l’empresa distribuïdora, entre altres documents, ha de disposar del certificat d’instal·lació del RCG i del certificat d’instal·lació del RITE si és d’aplicació.