RESUM DE NOVETATS i RECORDATORIS DEL DEPARTAMENT D’INDUSTRIA DE LA GENERALITAT

RESUM DE NOVETATS i RECORDATORIS DEL DEPARTAMENT D’INDUSTRIA DE LA GENERALITAT

RESUM DE NOVETATS i RECORDATORIS DEL DEPARTAMENT D’INDUSTRIA DE LA GENERALITAT 1000 678 Gabinet d'enginyeria jm2b


RESUM DE NOVETATS i RECORDATORIS DEL DEPARTAMENT D’INDUSTRIA DE LA GENERALITAT

Benvolguts Companys, com cada any, us fem un resum de que creiem son les principals novetats sobre el Reglament de Baixa Tensió, de R.I.T.E. i de Gasos Combustibles, que presenta i ha presentat aquest últim any, la Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. També us fem a mans, alguns recordatoris i aclariments que considerem d’importància.

NORMATIVA GENERAL QUE HA CANVIAT O S’HA ACTUALITZAT:

El 27 d’abril de 2021 es va publicar el Reial Decret 298-2021 que modifica diverses normes reglamentaries en matèria de Seguretat Industrial. Enllaç

http://empresa.gencat.cat/web/.content/17-seguretat-industrial/documents/Presentacio-if- RD-298-2021.pdf

La Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, està creant un Decret de desplegament de la Llei de Seguretat Industrial que incorporarà les ultimes actualitzacions de normatives.

Aquest Decret serà molt important aquest any 2022 i actualment ja ha superades les fases de consulta interna i externa de la Generalitat i ja s’ha editat la versió del text. En breu, es publicarà per informació publica i des dels GREMIS i des de FEGICAT caldrà fer-hi aportacions.

REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ:

• Bombers de Barcelona va presentar una guia de com cal instal·lar les preses de corrent de Vehicle Elèctric als aparcament de la Ciutat de Barcelona. Aquesta guia és d’aplicació però des dels GREMIS i des de FEGICAT s’està reclamant a la Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya que es revisi a fi de fer-la més viable. Enllaç per a consultar-la:https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/sites/default/files/documents/fitxa_spcpe is_1_18_inst_recarrega_veh_electrics_v00.pdf

Aclariments d’importància:

• Pregunta: Si es disposa d’una acta d’inspecció periòdica reglamentària i vigent, emesa per OCA d ́una instal·lació elèctrica on hi figuren tots els seus números de registre, es pot entendre la instal·lació com a “legalitzada” malgrat no es disposi per diferentsmotius de l ́acta de posada en marxa inicial??

Resposta: Sí, la instal·lació està legalitzada, però això no obsta que el titular hagi de tenir la documentació de la instal·lació, per tant haurà de demanar una còpia als instal·ladors/enginyers que la van executar o refer la documentació.

• Càrrega de Vehicle Electric. Recordar que:
Cada circuit de càrrega s’ha de protegir amb dispositius de tall omnipolar de corba “C”. Les característiques d’aquest dispositiu de tall venen determinades per les característiques dels conductors a protegir (intensitat nominal, corrent de curtcircuit, etc.). Aquesta protecció pot formar part (trobar-se a l’interior) del SAVE.

En quant a les proteccions diferencials, cada punt de connexió s’ha de protegir amb un interruptor diferencial de corrent diferencial-residual màxim de 30 mA i de classe A. Aquest diferencial pot formar part (trobar-se a l’interior) del SAVE.

En quant a les proteccions contra sobretensions, tots els circuits han d’estar protegits contra sobretensions temporals i transitòries.
En quant a la caiguda de tensió, la ITC BT 52 estipula que aquesta no pot ser superior al 5%.
Normativa de referència: ITC BT 52

REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS i GASOS COMBUSTIBLES:

  • El mes de març es va publicar el Reial decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. Des de Gabinet d’enginyeria JM2B, es van fer diverses presentacions i es va enviar un resum per a les empreses.
  • S’ha publicat la Norma UNE 60620:2021 “Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a una presión máxima de operación (MOP) superior a 5 bar”.

La Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les següents notes

o Es important de fer esment de la necessitat de disposar de la legalització del R.I.T.E per a disposar de subministrament d’energia (Gas). http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Necessitat-dinscripcio-al-RITSIC-per- poder-demanar-el-subministrament-per-a-installacions-termiques

o Reculldenormativesiaclariments: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat- industrial/recursos/normativa/no-publicada/installacions- industrials/installacions-termiques-edificis

Aclariment d’importància:

• Pregunta: En referencia a la Instrucció 1/2015 i la modificació del Reglament RITE RD 178/2021, aquelles instal·lacions que no son objecte d ́inspecció periòdica, com per exemple una instal·lació de 50kW i que no es troben inscrites, es poden acollir al tràmit d ́Instrucció 1/2015?

Resposta: Si s’acullen a la Instrucció 1/2015 perquè no estan inscrites i son inferiors a 70 kw i superiors a 20 kW i no son de gas, han de passar una inspecció completa de la instal·lació tèrmica. El resultat de la inspecció, feta per un OC, ha de ser favorable per tal que el titular pugui efectuar el tràmit de presentació de la declaració Responsable i obtenir el registre RITSIC-RITE.

Esperem hagi estat d’utilitat i restem a la vostra disposició a 93.377.21.99, al mail: gabinet@gabinetjm2b.es i a la nostra weeb www.gabinetjm2b.es, així com al telèfon del Gremi.

Molt bon any i molta salut per a tots!!