Modificació del RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis)

Modificació del RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis)

Modificació del RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis) 999 435 Gabinet d'enginyeria jm2b

Modificació del RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis)

En data 23 de març s’ha aprovat la modificació del Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007 de 20 de juliol.

Aquesta modificació serà d’aplicació a partir del proper 1 de juliol de 2021 tal com indica la Disposició Final segona del mateix.

Us adjuntem l’enllaç per a descarregar-lo i us fem un petit resum de les principals modificacions.

Des de Gabinet d’enginyeria JM2B, l’estem analitzant de manera detallada, per tal de poder donar-vos un assessorament complet i amb la màxima qualitat.

Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf

Comentaris al nou RD:

 • El RITE sempre fa referència al Benestar Tèrmic de les persones i a la producció d’ACS. Els processos industrials, agrícoles, … Li són d’aplicació el Reglament de Fred Industrial.
 • Es defineix el que s’entén per reforma:

“a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes.

 1. b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características o la interconexión con una red urbana de calefacción o refrigeración.
 2. c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.
 3. d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.
 4. e) El cambio de uso previsto del edificio” 
 • Es recalca la necessitat que els productes instal·lats han de complir el marcatge CE i l’etiquetatge energètic d’acord amb la normativa.
 • Es demana que per a obtenir el carnet professional cal:

“«b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre instalaciones térmicas en edificios: exigencias técnicas sobre bienestar e higiene, eficiencia energética, energías renovables y energías residuales y seguridad.

 •  S’aclareix que per dimensionar sistemes de calefacció, cal prendre una temperatura de càlcul interior de 21ºC i per refrigeració: 25ºC.
 • Es demana més detall i justificacions en les memòries i projectes de l’eficiència energètica. Així com comparacions amb altres sistemes alternatius a l’escollit.
 • Calderes atmosfèriques:
 1. Queda prohibida la instalación de calderas de tipo atmosférico. Asimismo, queda prohibida la instalación de calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de acuerdo con las definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 IN, salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos para las salas de máquinas, o si se sitúan en una zona exterior de acuerdo con lo definido para este tipo de calderas en la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición no afecta a los aparatos tipo B3x
 • S’afegeix un apartat nou sobre l’ACS:

«IT 1.2.4.1.2.4 Preparación de agua caliente para usos sanitarios.

 1. Para el dimensionamiento de las instalaciones de agua caliente sanitaria, se tendrá en cuenta lo establecido en:
 2. a) La sección HE4, así como cualquier otra sección o anejo del Documento Básico HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación donde se regule la demanda de agua caliente sanitaria.
 3. b) La sección HS 4 Suministro de Agua del Código Técnico de la Edificación.
 4. c) La norma UNE-EN 12831-3. 2. Los calentadores y depósitos de agua caliente sanitaria cumplirán con los límites de eficiencia energética en % y de pérdidas máximas de los depósitos en kWh/año, establecidas en el reglamento de diseño ecológico aplicable o la normativa que lo sustituya. 3.

En el caso de incorporación de sistemas de generación auxiliar convencional a los depósitos de acumulación de la instalación renovable, estos no deben suponer una disminución del aprovechamiento de los recursos renovables, hecho que deberá quedar justificado en el proyecto o memoria técnica en su caso según el apartado f) de la IT 1.2.3.»

 

 • Respecte a l’aïllament, és doncs un mínim:

«7. Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el procedimiento simplificado o por el alternativo. Para instalaciones de más de 70 kW debe utilizarse el método alternativo. En ningún caso el espesor mínimo debe ser menor al especificado en las tablas de la IT 1.2.4.2.1.2

 • Es defineixen 7 classes d’estanquitat de conductes.
 • També es defineixen 7 categories de potència específica de ventiladors.
 • De cara als emissors tèrmics caldrà dimensionar-los per una temperatura d’entrada en calefacció inferior a 60ºC i d’entrada en refrigeració superior a 7ºC.
 • També es fa en l’apartat de COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS, una definició més detallada dels mateixos i de quan cal usar-los.
 • Caldrà recuperació d’energia de l’aire expulsat mecànicament si se superen els 0,28m3/h i també es defineixen les eficiències dels recuperadors.

“1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m³/s, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado”

 • Finalment, entre altres punts, també es revisen les taules de manteniment.

Des de Gabinet d’Enginyeria JM2B, seguirem treballant i estudiant aquest decret per mantenir-vos informats. No dubteu en contactar amb nosaltres a través del 93.377.21.99.