DECRET 192/2023 DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL·LACIONS I ELS PRODUCTES

DECRET 192/2023 DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL·LACIONS I ELS PRODUCTES

DECRET 192/2023 DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL·LACIONS I ELS PRODUCTES 1600 1066 Gabinet d'enginyeria jm2b

DECRET 192/2023 DE 7 DE NOVEMBRE DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL·LACIONS I ELS PRODUCTES

El dia 29 de novembre va entrar en vigor el Real Decret 192/2023.

Aquest decret inclou molts canvis i noves classificacions de les instal·lacions, detallant la documentació que tal tenir durant tota la vida útil de la instal·lació i obligant a Instal·ladores i Enginyers a disposar d’una copia en suport informàtic (pdf) i signada digitalment de tota la documentació reglamentaria que es dona al client, durant 10 anys.

A mes, també incorpora la obligatorietat del contracte de manteniment de totes les instal·lacions que necessiten projecte elèctric a partir del 29 de febrer de 2023 (tres mesos i vint dies després de la publicació) i altres modificacions.

ANNEX II, Instrucció Tècnica Addicional numero 9 “instal·lacions tèrmiques en els edificis” article 3 i consecutius

Tràmits administratius:
– Es considera posada en servei d’una reforma tota substitució d’una caldera de calefacció i ACS per una altra de característiques diferents respecte de la que se substitueix o bé, quan l’evacuació de fums de la nova caldera es realitzi en condicions diferents de l’existent, tràmit b)
– A l’article 4, es detalla la documentació que ha de tenir el titular de la instal·lació al llarg de la seva vida útil segons sigui classe M (memòria tècnica (menys de 70kW)) o classe P (Projecte (més de 70kW)).
Manteniment (art 5)
– En edificis d’habitatges amb instal·lacions d’energia solar tèrmica comunitària, independentment de la potència instal·lada, la comunitat de propietaris és la persona responsable de la realització del manteniment obligatori. Aquestes instal·lacions no es poden desballestar; únicament es poden substituir per un altre sistema d’aprofitament d’energies renovables o residuals.

Inspeccions periòdiques (art 6):
Aquelles instal·lacions tèrmiques amb sistemes d’ACS centralitzats, amb una Potencia útil nominal > 70 kW i que disposin de dipòsit/s d’emmagatzematge i/o circuit de retorn, han de passar inspecció periòdica de seguretat. La periodicitat d’aquestes inspeccions és de cada quatre anys.

Mesures de seguretat addicionals (art 8):
– Obligatorietat d’instal·lació de detectors de monòxid de carboni en determinades instal·lacions del RITE. La mesura ha de ser implantada en la primera revisió de manteniment periòdic de les instal·lacions del RITE afectades i que ja estiguin en funcionament:
a) Aparells de tipus B segons la norma UNE-CEN/TR 1749 IN a l’interior d’habitatges i locals (també
calderes alimentades de combustible líquid o de biomassa).
b) Aparells de tipus B, que no siguin calderes, alimentats per gas o per un altre combustible, que
agafin aire de l’ambient i el tractin per distribuir aire calent per habitatges o altres tipus de locals.
Ha d’estar enclavat amb el funcionament de l’equip.
c) Aparells suspesos de calefacció per radiació d’evacuació no conduïda que utilitzen combustibles
gasosos en espais interiors.
d) Aparells o dispositius de calefacció o d’ACS instal·lats en edificis o locals institucionals o de pública
reunió que poden abocar productes de la combustió a l’interior de l’edifici o local.
– Per poder subministrar gas en el cas d’instal·lacions afectades simultàniament pel RCG i pel RITE, l’empresa distribuïdora, entre altres documents, ha de disposar del certificat d’instal·lació del RCG i del
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS
certificat d’instal·lació del RITE si és d’aplicació.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
ANNEX II, Instrucció Tècnica Addicional numero 12 “instal·lacions de baixa tensió” article 3 i consecutius

Instal·lacions que no s’han d’inscriure al RITSIC (art 1):
a) Les instal·lacions generadores per a subministraments complementaris.
b) Les instal·lacions generadores d’instal·lacions elèctriques aïllades.
c) Les ampliacions o les modificacions de les instal·lacions interiors d’habitatges.
d) Les instal·lacions temporals de l’ITC-BT-34 (fires i estands).
e) Les instal·lacions en caravanes, caravanes remolcables i cases mòbils recollides a l’ITC-BT-41 del REBT,
incloses les instal·lacions a vehicles autopropulsats o unitats remolcables o transportables.

Requereixen de projecte tècnic (classe P) (art 3):
Les instal·lacions definides a l’apartat 3.1 de l’ITC-BT-04 del REBT, s’introdueixen les següents:
a) Les instal·lacions d’edificis destinats a habitatges que tinguin 20 subministraments o més per edifici.
b) Els locals sense risc específic amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.

També es fa una nova subdivisió en P1 quan necessiten inspecció inicial i periòdica i P2, quan no.
Inspeccions reglamentàries (art 8):
– Inspecció inicial obligatòria a les instal·lacions d’edificis destinats a habitatges que tinguin 20 subministraments o més per edifici. La periòdica es realitzarà cada 10 anys.
– Els organismes de control no poden fer una inspecció si prèviament la persona titular no disposa com a mínim d’un esquema unifilar de la instal·lació.
– La manca d’altra documentació tècnica obligatòria es classifica com a defecte greu. Instal·lacions interiors d’habitatges (art 9):
– Es considera una ampliació d’instal·lació l’addició de circuits a una instal·lació existent.
– En reformes completa d’un habitatge, la nova instal·lació elèctrica ha de complir les especificacions
indicades al REBT.
– En ampliacions o modificacions, en una instal·lació elèctrica interior d’un habitatge anterior a l’entrada
en vigor del REBT, únicament la part ampliada o modificada ha de complir el REBT.
– Una ampliació o una modificació, encara que siguin d’importància, no comporten el canvi
d’electrificació de la categoria bàsica a elevada.
– Cal instal·lar la presa de terra i deixar el conductor de protecció a l’abast de tots els subministraments
en cas que la instal·lació elèctrica d’enllaç de l’edifici on es troba l’habitatge, objecte de l’ampliació o la modificació, no disposi ni de presa de terra ni de conductor de protecció a l’abast de tots els subministraments.
– En les noves instal·lacions elèctriques d’interiors d’habitatges, i en les modificacions o les ampliacions de les existents, únicament es poden utilitzar conductors de classe mínima de reacció al foc, Cca-s1b, d1, a1.
Modificacions de les instal·lacions d’enllaç:
– En reformes d’instal·lacions elèctriques d’enllaç d’edificis construïts amb la normativa anterior al REBT 2002, a més dels esquemes admesos a l’ITC-BT-12 (“Esquemes”), s’admeten els esquemes que estableix l’apèndix de la ITA 12 del Decret 192/2023. La mesura ha de ser implantada quan es realitzin ampliacions i/o modificacions en les instal·lacions d’enllaç anteriors al REBT vigent
– En les instal·lacions d’enllaç anteriors al REBT vigent, cal substituir els tubs protectors propagadors de flama (tubs Bergman), els conductors amb aïllament tèxtil (conductors tipus NT), així com les caixes i porta fusibles metàl·lics associats.

Mesures de seguretat addicionals (art 16):
– Obligatorietat de l’elèctrode de posada a terra en les instal·lacions d’enllumenat exterior. A les instal·lacions d’enllumenat exterior cal instal·lar un elèctrode de posada a terra a tots els suports ancorats a terra o en façanes accessibles per mantenir l’equipotencialitat.
– Obligatorietat de la inspecció de la instal·lació elèctrica en cas de defectes en la ITE (inspecció tècnica d’edificis).

Concentració de comptadors (art 16, punt 3):
– Si les dimensions de la sala de comptadors són inferiors a les que estableix l’ITC-BT-16 del REBT, amb els límits següents: com a màxim un 20% per a l’alçària o l’amplada ocupada pels comptadors o, com a mínim, 80 cm. lliures des dels comptadors fins al primer obstacle que tinguin al davant. Cal que el local disposi d’una porta de característiques EI-260 davant del foc.
– Si la finca conté més de 16 subministraments i no disposa d’un espai adequat per fer la concentració de comptadors, és admissible la concentració de comptadors en armaris de fins a 24 comptadors quan aquests armaris siguin d’obra amb resistència al foc EI-90 i amb porta de resistència al foc EI-260, a més del compliment de la resta de prescripcions reglamentàries.

Obligatorietat del contracte de manteniment (art 16):
– Obligatori en totes les instal·lacions de baixa tensió de classe P (aquelles instal·lacions que requereixen un projecte tècnic).
– La mesura ha de ser implantada en les instal·lacions en funcionament en un termini màxim de 3 mesos.