CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIQUES QUE S’ACULLIN AL RÈGIM DE COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS EN BAIXA TENSIÓ

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIQUES QUE S’ACULLIN AL RÈGIM DE COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS EN BAIXA TENSIÓ

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIQUES QUE S’ACULLIN AL RÈGIM DE COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS EN BAIXA TENSIÓ 2560 1928 Gabinet d'enginyeria jm2b


CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIQUES QUE S’ACULLIN AL RÈGIM DE COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS EN BAIXA TENSIÓ

Us informem de la publicació, el passat dia 7 de novembre de 2023, la Instrucció DGI 12/2023 per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per posar en servei les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques que s’acullin al règim de compensació d’excedents en baixa tensió.

Essencialment la 12/2023 diu sobre l’Autoconsum:
• El seu tràmit administratiu no és correspon amb una ampliació o modificació de la instal·lació receptora, al inscriure-les al RITSIC com a nova instal·lació i no cal modificar el RITSIC de la generadora si nomes es modifica per l’Autoconsum.
• Cal projecte per a les instal·lacions de més de 10 Kw (Inversor)
• I cal disposar de carnet ESPECIALISTA per realitzar instal·lacions de més de 10kW (inversor)
• Cal fer servir el model de certificat nou
• Requereixen inspecció inicial les instal·lacions fotovoltaiques DE MES DE 25kW (inversor), com a instal·lacions a la intempèrie. Els hi cal contracte de manteniment i revisions periòdiques cada 5
anys.
• Recorda que cal demanar permís de connexió a la Distribuidora
• Les instal·lacions d’enllaç, si es modifiquen, caldrà fer-ho segons el RD 848/2002.
• Calen elements de desconnexió per poder aïllar de la xarxa de distribució tota instal·lació
generadora d’autoconsum. En el cas d’autoconsum individual o autoconsum col·lectiu de fins a dos usuaris s’admet com a element de desconnexió els fusibles tipus “BUC” amb independència del tipus de caixa que els allotgin. En el cas que per les dimensions de la CGP no sigui possible substituir els fusibles per fusibles tipus “BUC” cal presentar a l’empresa distribuïdora una solució alternativa. A la resta d’instal·lacions cal que al mòdul de mesura de generació hi hagi un interruptor general de maniobra que permet desconnectar la generació de la xarxa interior o de distribució segons s’escaigui.
• S’aclareixen com han de ser les instal·lacions d’autoconsum en instal·lacions amb subministraments essencials (Art8).
• No s’admet la connexió d’instal·lacions generadores mitjançant un endoll a la xarxa interior d’una instal·lació receptora.
• Es defineixen els tipus i esquemes basics de connexió tant per instal·lacions individuals com col·lectives
• Es recorda la necessita de protecció contra sobretensions (art12).

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol pregunta o dubte!