CAL LEGALITZAR TOTES LES NOVES INSTAL·LACIONS, AMPLIACIONS I/O REPARACIONS QUE ES REALITZEN A QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ?

CAL LEGALITZAR TOTES LES NOVES INSTAL·LACIONS, AMPLIACIONS I/O REPARACIONS QUE ES REALITZEN A QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ?

CAL LEGALITZAR TOTES LES NOVES INSTAL·LACIONS, AMPLIACIONS I/O REPARACIONS QUE ES REALITZEN A QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ? 1600 1066 Gabinet d'enginyeria jm2b

CAL LEGALITZAR TOTES LES NOVES INSTAL·LACIONS, AMPLIACIONS I/O REPARACIONS QUE ES REALITZEN A QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ?

Aquesta és la pregunta que sovint rebem a l’enginyeria i que sempre s’uneix amb el fet de dir: ES QUE NO CAL CONTRACTAR!

Per norma general SEMPRE cal legalitzar totes aquelles instal·lacions en les que s’intervenen, degut a que cal demostrar que aquestes intervencions han estat realitzades per instal·ladors habilitats per a realitzar les feines contractades, fet que consta com obligatori en tots els Reglaments de Seguretat Industrial en els que ens regim. Amb aquesta premissa anem a pams i seguim plantejant els diferents cassos.

Caldria diferenciar les diferents instal·lacions, degut a que en el cas de l’electricitat o el gas, cal contractar amb l’empresa comercialitzadora però en el cas de la climatització i/o calefacció, no comporta una contractació amb cap empresa externa.

En el cas de l’electricitat, sempre considerem (i així consta a la Norma vigent), que qualsevol modificació de més del 50% comporta la consideració de modificació d’importància i que cal realitzar la legalització completa de la instal·lació, tant si cal contractar més potència o ja hi ha prou potencia. O sigui, si modifiquem una instal·lació que ja disposa de subministrament, malgrat no cal realitzar cap contractació, cal realitzar la legalització amb la presentació de la DeclaracióResponsable per part del titular i el Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE) per part de l’instal·lador, juntament amb la memòria, el càlcul i un plànol del recorregut de la instal·lació. Tot això presentat i tramitat (amb el pagament de la Taxa corresponent) a el departament de Seguretat Industrial corresponent de la Generalitat de Catalunya. En el cas de modificacions que no superen aquest 50%, tot i que legalment no cal realitzar cap tipus de documentació, aconsellem, per poder donar la professionalitat que busquem, la realització d’un Certificat del propi instal·lador (i si es considera necessari un esquema, un càlcul justificatiu i/o un plànol) on s’especifiqui el que s’ha realitzat i que la totalitat de treballs s’han realitzat donant compliment a la Norma vigent.

Seguint amb l’electricitat i en el cas d’instal·lacions noves que no es contracten amb l’empresa comercialitzadora (com ara els casos d’instal·lacions temporal de festa, fires, llums de Nadal, etc…) cal realitzar la legalització i tramitació de la instal·lació per tal de reflectir la adequada realització del treballs i quedar coberts amb l’assegurança de Responsabilitat Civil contractada per l’empresa instal·ladora. En el cas que existeixi algun incident en aquesta instal·lació i que no es trobi legalitzada, l’asseguradora no donarà cobriment a les responsabilitats que correspongui, sent l’instal·lador que haurà de fer front a totes les conseqüències que comporti.

En el cas del gas, es considera una modificació quan hi ha una variació d’un tub de gas de més d’un metre i una ampliació quan s’afegeix un aparell nou a la instal·lació. En ambdós cassos cal realitzar el certificat corresponent, juntament amb el croquis corresponent, i en el cas de potències inferiors a 70 kW, entregar-ho al client directament, i, si se supera aquesta potència, cal acompanyar-ho d’un projecte.

Quan es tracta de calefacció o climatització, i seguint el mateix criteri, SEMPRE cal legalitzar les instal·lacions que superin els 5 kW tèrmics (les de potències inferiors es troben exemptes de fer-ho), I recordem que si es tracta d’una potència entre 5 i 12 kW en fred o 5 i 20 kW en calor, cal realitzar el Certificat ITE i s’entrega al titular sense més tramitació, i si es tracta d’una potencia entre 12 i 70 kW en fred i entre 20 i 70 kW en calor, cal adjuntar la Declaració responsable i presentar-ho i tramitar-ho (amb el pagament de la Taxa corresponent) a el departament de Seguretat Industrial corresponent de la Generalitat de Catalunya. En tots aquests cassos (entre 5 i 70 kW en fred i calor) caldrà realitzar i entregar al titular una memòria descriptiva i justificativa de la instal·lació realitzada. En el cas d’instal·lacions de més de 70 kW. caldrà realitzar un projecte per legalitzar les instal·lacions de climatització i calefacció.

Un cop més afegim que per tal de donar una empenta a la professionalització i a la lluita contra d’intrusisme, normalitzem la presentació de documentació que tant sols pot realitzar un instal·lador homologat i d’aquesta manera us podeu diferenciar dels que no estan correctament legalitzats.

No cal dir que restem a la vostra disposició, des del GABINET D’ENGINYERIA JM2B i de les oficines del Gremi per clarificar qualsevol dubte que pugueu tenir.